قیمتهای اصلاح شده در برخی از محصولات سبد کالایی

کلیدهای مینیاتوری فرمان پذیر ETIMAT RC
رديف کد كالا
1 632501100 کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  1P  10KA  25A 7,600,000
2 633201102 کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  1P  10KA  32A 7,600,000
3 634001107 کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  1P  10KA  40A 7,600,000
4 635001108 کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  1P  10KA  50A 8,450,000
5 636301108 کلید مینیاتوری فرمان پذیر   ETIMAT RC  C  1P  10KA  63A 8,450,000

 

کلیدهای جریان نشتی ترکیبی  RCBO -KZS
رديف کد كالا نام کالا
1 2175524 کلید جریان نشتی تركيبي 0/03   Aا16  1M     10KA    AC/C ( FN ) آ  RCBO  KZS 2,950,000
2 2175526 کلید جریان نشتی تركيبي 0/03   Aا25  1M     10KA    AC/C ( FN ) آ  RCBO  KZS 2,950,000
3 2175527 کلید جریان نشتی تركيبي 0/03   Aا32   1M     10KA    AC/C( FN ) آ  RCBO  KZS 2,950,000
4 2175528 کلید جریان نشتی تركيبي 0/03   Aا40   1M     10KA    AC/C( FN ) آ  RCBO  KZS 2,950,000

 

 

پایه های فیوزکاردی و کلید فیوزNH-NV
رديف کد كالا
1 4941111  فیوز کش كاردي  ساده 1,500,000
2 4941100  فیوز کش دست كش دار چرمي -قهوه ای 2,900,000
3 1691060  فیوز کش دست كش دار چرمي   -طوسی 3,450,000

 

 

پایه فیوزهای سیلندری-استوانه ای VLC
رديف کد كالا
1 2550003 پايه فیوز سیلندری          PCF   10   2P 390,000

 

 

کنتاکتورهای خازنی-CNNK-CNKM
رديف کد كالا
1 4603400  CNKM 40KVAR   00                    کنتاکتور خازنی تیپ بزرگ 8,000,000

 

 

پایه فیوز و تجهیزات جانبی فیوزهای فشارمتوسط VVP
رديف کد كالا
1 4229010 VVP  7.2     1P-N   پایه فیوزفشار متوسط 7,200,000
2 4239010 VVP  12      1P-N   پایه فیوزفشار متوسط 7,200,000
3 4249010 VVP  17.5  1P-N    پایه فیوزفشار متوسط 7,200,000
4 4259010 VVP  24     1P-N    پایه فیوزفشار متوسط 8,400,000
5 4269010 VVP  36     1P-N    پایه فیوزفشار متوسط 12,300,000
6 4229030 VVP  7.2    1P- Z   پایه فیوزفشار متوسط 7,500,000
7 4239030 VVP  12     1P-Z    پایه فیوزفشار متوسط 7,500,000
8 4249030 VVP  17.5  1P-Z   پایه فیوزفشار متوسط 7,500,000
9 4259030 VVP  24     1P-Z    پایه فیوزفشار متوسط 12,300,000
10 4269030 VVP  36     1P-Z   پایه فیوزفشار متوسط 18,900,000
11 4349019 VVP 7.2     1P-N+NK 7.2   BSW       پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ 10,500,000
12 4349020 VVP 12      1P-N+NK 12     BSW       پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ 10,500,000
13 4349021 VVP 17.5   1P-N+NK 17.5 BSW      پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ 10,500,000
13 4349022 VVP 24      1P-N+NK 24     BSW   پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ 10,500,000
14 4349023 VVP 36      1P-N+NK 36     BSW   پایه فیوزفشار متوسط به همراه میکروسوئیچ 15,600,000
15 4349007 MICROSWITCH  NK  7.2    BSW                  میکروسوئیچ فشار متوسط 4,080,000
16 4349008 MICROSWITCH  NK  12     BSW                   میکروسوئیچ فشار متوسط 4,080,000
17 4349009 MICROSWITCH  NK 17.5  BSW                   میکروسوئیچ فشار متوسط 4,080,000
18 4349010 MICROSWITCH  NK 24      BSW                   میکروسوئیچ فشار متوسط 4,080,000
19 4349011 MICROSWITCH  NK 36      BSW                  میکروسوئیچ فشار متوسط 4,080,000
20 4349015 VV universal clip with tail   کلمپ پایه فیوز فشار متوسط به همراه تیغه اتصال 1,500,000
21 4349016 VV universal clip                                             کلمپ پایه فیوز فشار متوسط 750,000

 

 

تجهیزات کنترلی  ETIREL
رديف کد كالا
1 2470012 تایمر راه پله                                                        Stair case switch CRM-4 1,300,000
2 2470003 رله تایمر 4 تنظیم                                        CRM – 2H  12-240V اTime Relay 1,900,000
3 2470013 رله ستاره مثلث                  Delay ON star / delta  Relay-CRM2T -12-240V 1,900,000
X